Centrul de zi pentru copii „Sf. Anton” – Huşi

Încă de la începuturile sale, Institutul nostru a perceput importanţa participării la misiunea educativă a Bisericii prin intermediul diferitelor forme de îngrijire şi educaţie. Conform cu tradiţia şi carisma Institutului, şi surorile din Comunitatea Sf. Anton Huşi, şi-a îndreptat slujirea către cei săraci, lipsiţi de apărare, marginalizaţi potrivit cu necesităţile cele mai urgente ale timpului şi locului unde se aflau. Astfel ia naştere în anul 2001 Proiectul educativ al Centrului de zi „Sf. Anton” Huşi, pentru prevenirea abandonului şcolar la copiii din clasele I-IV pornind de la o realitate în care nevoia de a crea soluţii pentru contracararea efectelor unei sărăcii în creştere la nivelul municipiului Huşi, era mai mult decât evidentă.

Centrul de zi „Sf. Anton” Huşi a fost iniţiat ca un serviciu alternativ la cele oferite de sistemul public de asistenţă socială şi este rezultatul unui proiect educativ care are misiunea: de a oferi servicii sociale (activităţi de recuperare şcolară, educative, recreere şi socializare, consiliere, deprinderi de viaţă independentă, orientare şcolară) copiilor proveniţi din familii sărace aflate în situaţii de risc social, precum şi familiilor acestora, în scopul prevenirii abandonului şcolar şi al separării copilului de familia sa.

La începuturi, împreună cu proiectul educativ de Prevenire a abandonului şcolar, a fost iniţiat şi un curs de alfabetizare având ca ţintă clară reducerea riscului de excluziune socială pentru un grup de tineri săraci.

Din anul 2001 până în prezent s-a menţinut preocuparea constantă a „Asociaţiei Congregaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi” de a fi într-o permanentă corelare cu legislaţia în domeniul asistenţei sociale şi de a oferi servicii sociale de calitate care să respecte standardele minime obligatorii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Toate activităţile de asistenţă socială desfăşurate în cadrul proiectului au fost corelate cu reglementările prevăzute în pachetul legislativ în domeniul protecţiei copilului adoptat în anul 2004, urmărindu-se atent orice noi reglementări apărute în domeniu.

Obţinerea certificatului de acreditare pe perioadă nedeterminată ca furnizor de servicii sociale în 2014, precum şi a licenţei de funcţionare ca serviciu de zi, în 2016, pe o perioadă de 5 ani, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, sunt mărturia pentru respectarea, îndeplinirea şi menţinerea condiţiilor de furnizor de servicii sociale, la standarde de calitate, în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Grupul ţintă îl constituie copiii proveniţi din familii sărace, cu probleme şcolare şi sociale generate de sărăcie, copii cu părinţii plecaţi în afara ţării să muncească, copii care provin din familii monoparentale sau dezorganizate, dar şi din familii în care ambii părinţi muncesc, copiii fiind nevoiţi să rămână nesupravegheaţi, în faţa televizorului sau a calculatorului (aproximativ 80 de copii şi familiile acestora).

Promovat în scopul creşterii gradului de incluziune socială al acestui grup vulnerabil, extrem de important, reprezentat de copiii proveniţi din familii aflate în dificultate, proiectul a cunoscut de-a lungul anilor o evoluţie importantă atât în calitatea serviciilor oferite copiilor cât şi în metodologia de lucru.

Până în prezent au beneficiat de serviciile noastre un număr de peste 550 de copii şi familiile lor pentru o perioadă de 4 ani.

Activităţile concrete oferite prin Proiectul Centrului de zi sunt concentrate pe două domenii importante: asistenţă socială (consiliere individuală şi familială, vizite la domiciliu, prânz cald zilnic, duş periodic). Oferirea unei mese calde zilnic este o foarte importantă motivaţie de a participa şi la celelalte activităţi ale Centrului, deoarece foarte mulţi copii primesc aici singura şi cea mai consistentă masă din zi. Multe din familiile de provenienţă ale copiilor sunt sărace astfel încât nu le pot oferi o alimentaţie specifică vârstei şi necesară pentru buna şi armonioasa lor dezvoltare.

Un alt domeniu de activitate este educaţia (suport şi recuperare în materie şcolară, activităţi educative specifice, dezvoltarea integrală şi armonioasă a copilului). Activităţile sunt variate: sprijin în efectuarea temelor; suplimentarea cunoştinţelor; fixarea noilor cunoştinţe şi formarea deprinderilor de calcul, de scris şi de citit; activităţi instructiv-educative pentru formarea deprinderilor de comportament şi abilităţilor artistice; activităţi educativ-recreative; oferirea unui duş periodic şi al unui program de educaţie igienico-sanitară; a unui program de educaţie morală şi religioasă (prin oferirea unor cunoştinţe generale) şi nu în ultimul rând, consiliere psihologică atât pentru elevi cât si pentru părinţi.

În ceea ce priveşte activitatea de recuperare şcolară a copiilor aceasta este organizată de coordonatorul Centrului şi echipa de specialişti, astfel încât să se lucreze cât mai bine cu copiii şi în final să se obţină rezultate şcolare şi de integrare cât mai bune.

Împărţirea copiilor se face anual, pe grupe de vârsta şcolară, dar se ţine cont şi de programul lor şcolar având în vedere faptul că aceştia provin de la şcoli din întreg oraşul.

Activităţile se desfăşoară atât în sălile de clasă cât şi în aer liber existând un teren de sport, 2 leagăne, un tobogan. În programul de lucru al copiilor există pauze la intervale regulate, dându-se posibilitatea recreerii prin diverse jocuri distractive cu ceilalţi copii, cu surorile, voluntarii şi psihologul Centrului.

Conţinutul şi forma orelor de educaţie extracurriculară au fost adaptate atât nivelului de înţelegere al copiilor, cât şi categoriile de vârstă din care aceştia fac parte.

În momentele deosebite ale anului (Crăciun, 8 martie, 1 iunie) copiii organizează diverse programe artistice la care sunt invitaţi atât părinţii acestora, cadrele didactice de la şcolile pe care aceştia le frecventează, cât şi personalul din Centrul de zi. Aceste momente sunt pline de emoţii deoarece, pentru copii, este şi prilejul de a le oferi celor dragi diverse lucrări realizate de ei la orele de creaţie. De asemeni, se organizează periodic întâlniri pentru a sărbători împreună aniversarea zilelor de naştere a copiilor.

Un stimulent extrem de important pentru dezvoltarea copiilor este experimentarea şi trăirea unor senzaţii noi, vizionarea unor locuri unde nu au mai fost niciodată. Mulţi copii nu au ieşit niciodată într-o tabără, excursie sau în concedii cu părinţii. Pentru cei mai mulţi dintre ei, vacanţa la bunici, daca aceştia trăiesc şi au posibilitatea de a-i primi, este un lux. Ţinând cont de această necesitate, fiecare an şcolar la centru se încheie cu o excursie.

Perioada vacanţei de vară poate însemna pentru mulţi copii proveniţi din familii dezavantajate o ruptură de colegi, prieteni, informaţie, cunoştinţe. Astfel, surorile vin în întâmpinarea acestor copii prin programul de vară, prin intermediul activităţilor non-formale, copiii având posibilitatea să primească informaţii despre natură, societate, prim-ajutor, jocuri de echipă şi întărind în ei valori ca prietenia, cunoaşterea, acceptarea celuilalt care este diferit, respectul, responsabilitatea. În cadrul acestui program copiii câştiga experienţe pe care doar într-un grup le-ar putea dobândi. Îmbinând munca cu creaţia şi jocul, se realizează o legătură constructivă între gândire şi imaginaţie, între realitate şi fantezie, dezvoltând în acelaşi timp puterea de analiză şi sinteză a elevilor. Jocul este folosit ca instrument important de învăţare, socializare, îmbunătăţire a competenţelor sociale. Prin activităţile propuse copiii au oportunitatea de a se descoperi pe sine într-un cadru protectiv, unde se simt ascultaţi, iubiţi şi valorizaţi pentru ceea ce reprezintă ei ca şi persoane unice.

Obiectivele principale care stau la baza activităţilor sunt: formarea personalităţii copilului prin însuşirea calităţilor naturale şi umane şi prin însuşirea normelor de conduită personală, dobândirea încrederii în sine, a stimei şi a respectului reciproc în vederea integrării în societate şi a pregătirii pentru viaţă, îmbunătăţirea cunoştinţelor religioase în vederea conştientizării valorilor creştine.

În lumina acestora s-a urmărit realizarea obiectivelor operaţionale pentru atingerea celor propuse:
– dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, îmbogăţirea vocabularului;
– dezvoltarea volumului de cunoştinţe din cultura generală a elevilor;
– dezvoltarea proceselor psihice: gândirea, memoria, limbajul, atenţia;
– formarea deprinderilor de lucru în echipă, a unui comportament civilizat;
– dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs la abilităţi practice şi la educaţia plastică;
– formarea îndemânării, a gustului estetic, a ochiului critic, a spiritului de iniţiativă şi de încredere.

Călăuzite de îndemnurile Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea de a arăta că credinţa în Isus Cristos luminează întregul domeniu educativ, fără a dispreţui valorile umane ci mai degrabă întărindu-le şi înălţându-le, căutăm să favorizăm o dezvoltare integrală a personalităţii umane şi creştine în copii, promovând maturitatea intelectuală, afectivă şi morală. Pentru aceasta ne străduim să creem un climat familial în care aceşti copii să aibă şansa să trăiască în linişte, încredere şi bucurie. Slujirea noastră devenind astfel o experienţă de comuniune şi un loc de har, în care proiectul pedagogic contribuie la unirea într-o sinteză armonioasă a divinului şi umanului, a Evangheliei şi culturii, a credinţei şi vieţii.

Sr. Irina Cata, coordonator